Menu Zavrieť

Informácie o spacovávaní osobných údajov

POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti Pneumo-centrum s.r.o.  so sídlom Štúrova 26 Modra 900 01, IČO: 36326437 ,zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 41477/B(ďalej len „Firma“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Vám ako dotknutej osobe Firma poskytuje nasledovné informácie :

• identifikačné údaje Firmy: Pneumo-centrum s.r.o.  so sídlom Štúrova 26 Modra 900 01, IČO: 36326437 ,zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 41477, kontaktný telefonický údaj Firmy: +421 948 252 856
• kontaktné údaje osoby zodpovednej vo Firme za ochranu osobných údajov: e-mail: gdpr@trilobit.sk, poštová adresa: Štúrova 26, 90001 Modra,
• Firma spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na účely vybavenia Vašej požiadavky zaslanej Firme zadanej prostredníctvom tohto webového formulára,
• doba uchovávania osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty získaných od dotknutej osoby, na účely vybavenia jej požiadavky po dobu vybavenia požiadavky,
• ako dotknutá osoba máte právo:
i. požadovať od Podniku prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
ii. na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
iii.na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
iv. na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
v. namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia,a
vi. na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia
• ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia
• získavanie osobných údajov prostredníctvom tohto kontaktného formulára nie je zákonnou povinnosťou a nie ste prostredníctvom kontaktného formulára povinní poskytnúť na účely špecifikované vyššie Firme žiadne svoje osobné údaje, pričom pri neposkytnutí osobných údajov nie je možné tento kontaktný formulár Firme odoslať a Firmou spracovať